BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số : 1101/QĐ - BTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng

“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng “ Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020 ( sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tổ chức;

2.Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức;

3.Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng Ban;

4.Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thành viên;

5.Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thành viên;

6.Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thành viên – Thư ký Ban Tổ chức;

7.Ông Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thành viên;

8. Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên;

9. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Thành viên;

10. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo VietNamNet, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

12. Ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thành viên;

13. Ông Trần Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Thành viên;

14. Ông Đặng Hoài Bắc, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Thành viên;

16. Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội An toàn thông tin Việt Nam, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Internet Việt Nam, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Phước Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các hoạt động tổ chức giải thưởng, cụ thể như sau:

- Xây dựng và ban hành quy chế, thể lệ giải thưởng, kế hoạch tổ chức giải thưởng, thành lập Hội đồng Giám khảo, thành lập các Tổ giúp việc để hỗ trợ Hội đồng Giám khảo thực hiện công việc chấm, lựa chọn giải thưởng;

- Xây dựng Trang thông tin điện tử của giải thưởng;

- Phát động, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia dự thi giải thưởng;

- Tiếp nhận các sản phẩm công nghệ số tham dự giải, xem xét và phê duyệt kết quả đánh giá thẩm định, báo cáo từ Hội đồng Giám khảo;

- Tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về giải thưởng; Công bố kết quả, trao giải và tổng kết giải thưởng;

- Phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Ban Tổ chức có Tổ Thư ký giúp điều phối các công việc cụ thể, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Tổ trưởng;

3. Ông Nguyễn Trung Thực, Phó Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Tổ trưởng;

4. Ông Nguyễn Cao Điến, Phó Ban Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên;

5. Bà Lê Thu Hiền, Chánh Văn phòng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Trương Hữu Chung, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực của Ban Tổ chức.

2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký do Trưởng Ban Tổ chức giao.

3. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để điều hành hoạt động, giải quyết công việc.

4. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Công nghệ thông tin, Thi đua - Khen thưởng, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng các Cục: Báo chí, Tin học hóa; Tổng biên tập: Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Giám đốc: Trung tâm Thông tin và Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và các Ông/Bà có tên tại   Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông