Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý thông tin điều hành AIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng cơ bản khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
Mô tả sản phẩm: Không có dữ liệu
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại