Tên sản phẩm / Dịch vụ: Mã địa chỉ Bưu chính vPostcode
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Lĩnh vực ứng dụng: Giao thông vận tải và logistics
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng đa ngành
Đơn vị cung cấp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Số hóa, định vị chính xác vị trí, địa chỉ khách hàng nhằm cung cấp thông tin về vị trí và mã của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc:

- Vpostcode với thông tin địa chỉ, tên đường, tên đơn vị hành chính, vị trí tọa độ được mã hóa dưới dạng dãy số ngắn có thể được tra cứu tồn tại bất kỳ nơi đâu kể cả nơi chưa có đường (căn cứ trên kinh độ, vĩ độ của địa chỉ).

- Vpostcode giúp tối ưu hóa hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bưu chính, logistic, thương mại điện tử... góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại