Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, cụ thể: Công ty thực hiện dịch vụ triển khai phần mềm mà phần mềm đó đã được khách hàng trả phí bản quyền cho Hãng cung cấp (là một bên thứ ba). Để phần mềm bản quyền ứng dụng được phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tại mỗi công đoạn trong triển khai hệ thống, Công ty thực hiện một số tác nghiệp, cụ thể: - Công đoạn 1 (Xác định yêu cầu): Khảo sát yêu cầu khách hàng, đưa ra và hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm, phân tích nghiệp vụ, xây dựng yêu cầu, tư vấn điều chỉnh quy trình, thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm; mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình; biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. - Công đoạn 2 (Phân tích và thiết kế): Đặc tả yêu cầu, thiết lập bài toán phát triển. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả yêu cầu, mô tả bài toán phát triển. - Công đoạn 3 (Lập trình, viết mã lệnh): Cấu hình hệ thống; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu đặc tả kỹ thuật, source code, tài liệu thông tin hệ thống, tài liệu quy trình nghiệp vụ. - Công đoạn 4 (Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm): Xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kết quả kiểm thử hệ thống phần mềm; kết quả kiểm thử chức năng phần mềm. - Công đoạn 5 (Hoàn thiện, đóng gói phần mềm): Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Công đoạn 6 (Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm): Hướng dẫn cài đặt phần mềm, triển khai cài đặt phần mềm, đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, sửa lỗi phần mềm sau bàn giao, hỗ trợ sau bàn giao, bảo hành phần mềm, bảo trì phần mềm (thực hiện song song với dịch vụ bảo trì bản quyền phần mềm của hãng cung cấp bản quyền). Tài liệu chứng minh bao gồm: Hợp đồng chuyển giao; hướng dẫn cài đặt; nội dung đào tạo, hướng dẫn người sử dụng; mô tả hoạt động bảo hành, bảo trì sản phẩm. Như vậy, hoạt động của Công ty tôi có được xác định là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm hay không?

08/10/2021 1:39:27 CH
Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình thì các doanh nghiệp tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình. Việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình được quy định tại Điều 4 của Thông tư. Đồng thời, doanh nghiệp nêu rõ/phân loại sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp theo Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu kỹ và thực hiện theo Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020.