Thống kê doanh nghiệp ICT theo lĩnh vực

Nội dung số
766
Sản xuất phần cứng, điện tử
5097
Sản xuất phần mềm
18049
Buôn bán, phân phối CNTT
33464
Dịch vụ CNTT
9824

Chi tiết số lượng doanh nghiệp theo lĩnh vực

Nội dung số Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất phần mềm Buôn bán, phân phối CNTT Dịch vụ CNTT Tổng
766 5097 18049 33464 9824 67200
1,14% 7,58% 26,86% 49,8% 14,62% 100%

Thống kê sự tăng trưởng doanh nghiệp ICT