Thống kê doanh nghiệp ICT theo lĩnh vực

Nội dung số
766
Sản xuất phần cứng, điện tử
5096
Sản xuất phần mềm
17977
Buôn bán, phân phối CNTT
33462
Dịch vụ CNTT
9823

Chi tiết số lượng doanh nghiệp theo lĩnh vực

Nội dung số Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất phần mềm Buôn bán, phân phối CNTT Dịch vụ CNTT Tổng
766 5096 17977 33462 9823 67124
1,14% 7,59% 26,78% 49,85% 14,63% 100%

Thống kê sự tăng trưởng doanh nghiệp ICT