Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, cụ thể: Công ty thực hiện dịch vụ triển khai phần mềm mà phần mềm đó đã được khách hàng trả phí bản quyền cho Hãng cung cấp (là một bên thứ ba). Để phần mềm bản quyền ứng dụng được phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tại mỗi công đoạn trong triển khai hệ thống, Công ty thực hiện một số tác nghiệp, cụ thể: - Công đoạn 1 (Xác định yêu cầu): Khảo sát yêu cầu khách hàng, đưa ra và hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm, phân tích nghiệp vụ, xây dựng yêu cầu, tư vấn điều chỉnh quy trình, thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm; mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình; biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. - Công đoạn 2 (Phân tích và thiết kế): Đặc tả yêu cầu, thiết lập bài toán phát triển. Các tài liệu chứng minh bao gồm: Mô tả yêu cầu, mô tả bài toán phát triển. - Công đoạn 3 (Lập trình, viết mã lệnh): Cấu hình hệ thống; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu đặc tả kỹ thuật, source code, tài liệu thông tin hệ thống, tài liệu quy trình nghiệp vụ. - Công đoạn 4 (Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm): Xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; kết quả kiểm thử hệ thống phần mềm; kết quả kiểm thử chức năng phần mềm. - Công đoạn 5 (Hoàn thiện, đóng gói phần mềm): Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tài liệu chứng minh bao gồm: Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Công đoạn 6 (Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm): Hướng dẫn cài đặt phần mềm, triển khai cài đặt phần mềm, đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, sửa lỗi phần mềm sau bàn giao, hỗ trợ sau bàn giao, bảo hành phần mềm, bảo trì phần mềm (thực hiện song song với dịch vụ bảo trì bản quyền phần mềm của hãng cung cấp bản quyền). Tài liệu chứng minh bao gồm: Hợp đồng chuyển giao; hướng dẫn cài đặt; nội dung đào tạo, hướng dẫn người sử dụng; mô tả hoạt động bảo hành, bảo trì sản phẩm. Như vậy, hoạt động của Công ty tôi có được xác định là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm hay không?

08/10/2021

Câu hỏi: Thực hiện Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó, thành phố Đà Nẵng được phép xây dựng từ 02 đến 03 Khu CNTT tập trung, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách về khu CNTT tập trung nhằm hỗ trợ Chủ đầu tư, Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định Khu CNTT tập trung đã bộc lộ một số vấn đề hạn chế của chính sách pháp luật về khu CNTT tập trung, cần phải điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế phát triển; theo đó, thành phố Đà Nẵng cũng gặp một số vướng mắc như: chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê đất,… Nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc về chính sách pháp luật để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển các Khu CNTT tập trung nói chung và các khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng; đồng thời thúc đẩy các khu CNTT tập trung phát huy tốt hơn vai trò của mình trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Sở TTTT kính đề nghị Bộ TTTT tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2013/NĐ-CP

16/11/2021