Câu hỏi: Ngày 19/5/2016 Bộ có Công văn số 1619/BTTTT-CNTT gửi Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Vậy xin hỏi, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2016 có đạt chuẩn không ạ.

08/10/2021 1:40:56 CH
Trả lời:

Công văn số 1619/BTTTT-CNTT ngày 19/5/2016 về việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Tại văn bản này, Bộ TTTT ủng hộ việc xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội; các yêu cầu, mục tiêu của chương trình đào tạo bồi dưỡng của Viện cơ bản bám theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Viện CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2016 cần phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT và các quy định liên quan khác. Trường hợp chứng chỉ được cấp trước ngày TTLT 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực, căn cứ Khoản 2, Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 10/8/2016) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Như vậy, các chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.