Câu hỏi: Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngành công nghệ thông tin đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay rất khó để tiếp cận, tham gia cung ứng cho các dự án đầu tư, mua sắm công. Sở TTTT đề xuất Bộ TTTT xem xét, nghiên cứu các giải pháp đưa thông tin các dự án đến các doanh nghiệp, tạo môi trường, sân chơi lành mạnh cho các doanh nghiệp có thể sinh hoạt, trao đổi, tiếp nhận kiến thức, thông tin dễ dàng.

16/11/2021 1:56:37 CH
Trả lời:

1. Về việc tiếp cận, tham gia cung ứng cho các dự án đầu tư, mua sắm công:

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao tại Điều 4, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ban hành nhằm: (i) thực hiện đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị; (ii) Tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo, sản xuất các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh và bền vững; (iii) Tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước tham khảo, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Theo đó, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng tiêu chí ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm quy định trong Thông tư (tương ứng tại các Điều 5,6,7,8,9) sẽ được các cơ quan nhà nước ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. Để có cơ sở cho các cơ quan nhà nước ưu tiên trong quá trình đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên, Doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước quy định tại Điều 11 trong Thông tư.

2. Về thông tin các dự án đến các doanh nghiệp:

Nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu, cung cấp thông tin liên quan đến đấu thầu tại địa chỉ  http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc http://thongtindauthau.com.vn/. Các doanh nghiệp truy cập vào các trang thông tin trên để tiếp cận thông tin về dự án đấu thầu.