Câu hỏi: Căn cứ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT so với 8 mô đun theo Giấy chứng nhận Đè án 112 có nhiều mô đun giống nhau. Vậy Giấy chứng nhận hoàn thành Đề án 112 có thay thế được Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản không?

08/10/2021 1:40:12 CH
Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ TTTT và Bộ GDĐT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 10/8/2016) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Như vậy, chỉ có các chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.