Câu hỏi: Dựa vào nhu cầu của khách hàng, Công ty tôi mua dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu,.... của nhà thầu nước ngoài Amazon web service rồi bán lại cho khách hàng trong nước ( thu phí dựa theo số khách hàng đã dùng trong tháng từ thông báo cước phí trên Amazon web) thì dịch vụ này của chúng tôi có được coi là dịch vụ phần mềm không ?. Nếu trường hợp chúng tôi bán dịch vụ này và cả phí quản trị cho dịch vụ này có phải dịch vụ phần mềm không?. Cùng là dịch vụ này trong trường hợp nào là dịch vụ phần mềm và không phải dịch vụ phần mềm. Mong Bộ TT và truyền thông giải đáp thắc mắc

16/11/2021 9:23:02 SA
Trả lời:

Căn cứ xác định dịch vụ phần mềm: - Khoản 10, Điều 3 của Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin: Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm. - Các loại dịch vụ phần mềm được quy định tại Điểm 3, Điều 9 của Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007. Căn cứ quy định trên, hoạt động mua dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu… của nhà thầu nước ngoài và bán lại (thu phí dịch vụ và phí quản trị) cho khách hàng trong nước không phải là dịch vụ phần mềm.