Câu hỏi: Hiện Đề án bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung quốc gia đang bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh xây dựng khu công viên công nghệ thông tin tập trung tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long

16/11/2021 1:53:05 CH
Trả lời:

Hiện nay, Bộ TTTT đang thực hiện công tác thẩm định Đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Quảng Ninh. Đề nghị Quảng Ninh sớm nghiên cứu, tiếp thu cẩn trọng các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành đối với Đề án. Ngay sau khi nhận được Đề án bổ sung, Bộ TTTT sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình này, Bộ TTTT sẽ phối hợp chặt chẽ với Quảng Ninh để bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Đề án thành lập khu CNTT tập trung Quảng Ninh nhằm bảo đảm tốt nhất tính khả thi của dự án; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của Quảng Ninh và khu vực.