Câu hỏi: Theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ số có 04 nhóm doanh nghiệp. Tại địa phương có những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực trong đó có ngành nghề về công nghệ thông tin. Với những doanh nghiệp đó có được xác định là doanh nghiệp công nghệ số hay không? Kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn

16/11/2021 1:55:08 CH
Trả lời:

Theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì có 04 loại doanh nghiệp công nghệ số bao gồm:

(i) Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi;

(ii) Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất;

(iii) Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội;

(iv) Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Theo điểm (ii) nêu trên, các doanh nghiệp CNTT là doanh nghiệp công nghệ số. Việc xác định doanh nghiệp CNTT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tuân theo pháp luật hiện hành về CNTT và Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 07/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Ban Biên tập - Vụ CNTT