Câu hỏi: Công ty tôi có mua quyền truy cập của trang web của nhà thầu nước ngoài và bán lại quyền truy cập này có thời hạn (sau đó có thể gia hạn, hoặc ngừng) cho các khách hàng trong nước thì đây có được coi là dịch vụ phần mềm không và dựa trên những căn cứ nào để xác định xác dịch vụ phần mềm.

08/10/2021 1:41:51 CH
Trả lời:

Căn cứ xác định dịch vụ phần mềm: - Khoản 10, Điều 3 của Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin: Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm. - Các loại dịch vụ phần mềm được quy định tại Điểm 3, Điều 9 của Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007. Căn cứ quy định trên, hoạt động mua quyền truy cập của trang Web của nhà thầu nước ngoài và bán lại quyền truy cập này có thời hạn (sau đó có thể gia hạn, hoặc ngừng) cho các khách hàng trong nước không phải là dịch vụ phần mềm.