Câu hỏi: Thực hiện Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó, thành phố Đà Nẵng được phép xây dựng từ 02 đến 03 Khu CNTT tập trung, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách về khu CNTT tập trung nhằm hỗ trợ Chủ đầu tư, Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định Khu CNTT tập trung đã bộc lộ một số vấn đề hạn chế của chính sách pháp luật về khu CNTT tập trung, cần phải điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế phát triển; theo đó, thành phố Đà Nẵng cũng gặp một số vướng mắc như: chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê đất,… Nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc về chính sách pháp luật để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển các Khu CNTT tập trung nói chung và các khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng; đồng thời thúc đẩy các khu CNTT tập trung phát huy tốt hơn vai trò của mình trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Sở TTTT kính đề nghị Bộ TTTT tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2013/NĐ-CP

16/11/2021 1:53:54 CH
Trả lời:

Sau hơn 6 năm thực thi Nghị định 154/2013/NĐ-CP và 5 năm triển khai Quyết định số 2407/QĐ-TTg đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần phải đánh giá để điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế phát triển như: mô hình, tiêu chí khu CNTT tập trung, điều kiện thành lập, cơ chế ưu đãi, định hướng phát triển trên cả nước,... Đồng thời, hiện nay một số quy định pháp Luật chuyên ngành đã có sự bổ sung thay đổi như: Luật Đầu tư, Luật đất đai, các Luật về thuế,.... Bộ TTTT đã tổng kết, đánh giá quá trình 05 năm thực thi Nghị định 154/2013/NĐ-CP, qua đó một số vấn đề vướng mắc về mặt chính sách đã được nhận định và có phương án sửa đổi.

Theo đó, việc sửa đổi các nội dung bất cập của Nghị định 154/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác về liên quan đến khu CNTT tập trung đã được Bộ TTTT nghiên cứu một cách tổng thể cùng các vấn đề về phát triển công nghiệp ICT đưa vào Đề án xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số. Đề nghị xây dựng Luật này sẽ được Bộ trình Chính phủ trong năm 2021 và triển khai xây dựng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ TTTT đã đề nghị và làm việc với các Bộ TNMT, KHĐT, Tài chính sửa đổi một số điểm chưa đồng bộ liên quan đến khu CNTT tập trung trong các hệ thống pháp luật như: Đất đai, đầu tư và thuế.