Doanh thu theo lĩnh vực (Tỷ VNĐ)

Doanh thu theo tỉnh/thành phố (Tỷ VNĐ)

Top 5 tỉnh/thành phố doanh thu cao nhấp

#1 ( tỷ)
Hà nội
#2 ( tỷ)
Hà nội
#3 ( tỷ)
Hà nội
#4 ( tỷ)
Hà nội
#5 ( tỷ)
Hà nội

Top 5 tỉnh/thành phố doanh thu thấp nhấp

#63 ( tỷ)
Hà nội
#62 ( tỷ)
Hà nội
#61 ( tỷ)
Hà nội
#60 ( tỷ)
Hà nội
#59 ( tỷ)
Hà nội