Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng BizFly Cloud
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần VCCORP
Mô tả sản phẩm: Từ năm 2010, công ty Cổ phần VCCorp đã nhận thấy tầm quan trọng của điện toán đám mây và bắt đầu những nghiên cứu và đánh giá sơ bộ ban đầu chuẩn bị cho việc xây dựng các hệ thống Cloud. 1. Các tiêu chí ban đầu được đưa ra nhằm làm tiêu chuẩn cho việc xây dựng các hệ thống Cloud dành cho sử dụng nội bộ và các hệ thống Cloud phục vụ cho nhu cầu thị trường bao gồm: Tuân thủ theo các tiêu chí về điện toán đám mây được công bố bởi viện tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ (NIST - National Institute Standards & Technology) với định nghĩa và 5 đặc điểm như sau:
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan