Tên sản phẩm / Dịch vụ: Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC (Intelligent Operations Center)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm: Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC (Intelligent Operations Center) của Viettel có số lượng trung tâm thành phần lớn nhất (14 trung tâm) so với tất cả các giải pháp còn lại ở Việt Nam và nhiều giải pháp khác trên thế giới. Tất cả trung tâm thành phần này đều lấy người dân làm trọng tâm, hướng tới phục vụ cộng đồng dân cư sống trong đô thị, tập trung giám sát, điều hành các lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống đô thị. Đồng thời, giải pháp được cung cấp bằng phương pháp “may đo” theo đặc trưng của từng địa phương. Chúng tôi đã đồng hành cùng địa phương từ những bước ban đầu như khảo sát hiện trạng, đặc thù của từng đối tượng, địa bàn, tập quán dân cư. Các mô hình do Viettel xây dựng luôn bám sát thực trạng và yêu cầu của khách hàng, hướng đến giải quyết các vấn đề cốt lõi (pain points) của các đô thị nhưng vẫn đảm bảo tối ưu chi phí, tái sử dụng hệ thống và tài nguyên cũ.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả