Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ứng dụng desktop quản lý cửa hàng
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ INFRATECH
Mô tả sản phẩm: Quản lý cửa hàng, sản phẩm, khách hàng và các đơn hàng của cửa hàng
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả