Tên sản phẩm / Dịch vụ: 1C
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN 1C
Mô tả sản phẩm: Loại phần mềm phát triển theo yêu cầu/hợp đồng: Quản lý, quản trị, tự động hoá quy trình trong doanh nghiệp
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả