Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ấn định tần số
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: DNTN một mình ta
Mô tả sản phẩm:

Tính toán can nhiễu tần số cho mạng PMR trong MS Excel.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả