Tên sản phẩm / Dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ tích hợp phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt cho lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp. - Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Mô tả sản phẩm: Cung cấp các dịch vụ tích hợp phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt cho lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp. - Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại