Tên sản phẩm / Dịch vụ: vMan 2.0
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Loại khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
Mô tả sản phẩm: vMan 2.0 được xây dựng với sự hỗ trợ của thiết bị phần cứng TR40XX. Sử dụng dễ dàng trên môi trường Windows với khả năng quản lý linh hoạt về thời gian làm việc của toàn bộ nhân viên.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại