Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM- ĐAN MẠCH VIDAGIS
Mô tả sản phẩm: Quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại