Tên sản phẩm / Dịch vụ: , phần mềm phát triển theo yêu cầu/hợp đồng
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HACHINET VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: AI, Mobile App, Blockchain, IoT, BigData, ... MySQL, MongoDB, Java, OracleDB, Tensorflow, Python, ...
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả