Tên sản phẩm / Dịch vụ: Cloudify ERP Ecosytems
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Cloudify Việt Nam
Mô tả sản phẩm: Hệ sinh thái chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được thiết kế theo kiến trúc microserices. Dễ dàng thích nghi và đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp nhỏ theo từng giai doanh của doanh nghiệp, khi quy mô còn nhỏ đến quy mô 500 nhân sự.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan