Tên sản phẩm / Dịch vụ: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CẢNG ĐIỆN TỬ EPORT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH
Mô tả sản phẩm: Nền tảng Chuyển đổi số Cảng điện tử ePort (DNP ePort) là hệ thống giải pháp ứng dụng giữa các hệ thống ảo và thực thể; hệ thống tự động hóa IRBOT; các phần mềm quản lý hiện tại ERP, CATOS, Fast; và các hệ thống kết nối Internet (IoT) nói chung… để có thể giải quyết được các vấn đề hạn chế riêng của Cảng, ứng dụng công nghệ vào vận hành, nâng cao hiệu suất khai thác của Cảng và chất lượng dịch vụ lên một cách tối đa.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả