Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tích hợp hệ thống
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm: - Cung cấp thiết bị máy tính và software licensed - Thiết kế / thi công / vận hành / bảo trì hệ thống mạng từ LAN, WAN đến Internet, Intranet
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại