Điều kiện hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm

02/07/2021
Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm phải đáp ứng điều kiện gì để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm phải đáp ứng điều kiện gì để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp? 
Trả lời:
Để được hưởng ưu đãi thuế, ngoài việc phải phải đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về thuế (như quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT, cụ thể:
- Khoản 1 Điều 4 quy định “Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này”. Căn cứ quy định này, doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế.
- Điều 2 quy định “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Căn cứ quy định này, sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp phải thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Tin Mới