Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm có phải bắt buộc thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình không

02/07/2021
Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm có phải bắt buộc thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình không

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm có phải bắt buộc thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình không

Trả lời:

Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm đã ghi rõ một công đoạn bao gồm “một hoặc nhiều tác nghiệp” (Các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT). Vì vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình.

Tin Mới