Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ

07/07/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Dự thảo Nghị định).

Một trong những nội dung chính sách quan trọng tại Dự thảo Nghị định là cụ thể hóa quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề “kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu” tại Luật Đầu tư. Chính sách dự kiến đưa ra quy định quản lý đối với hoạt động kinh doanh này để bảo đảm đáp ứng các điều kiện cần thiết tối thiểu nhằm cung cấp dịch vụ có chất lượng, an toàn hệ thống thông tin cũng như đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi cho cả doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ khi có các vấn đề pháp lý phát sinh.

Dự thảo đang quy định theo hướng chỉ ghi nhận đăng ký hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa cho doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục đăng ký để được phép hoạt động mà không làm phát sinh chi phí.

Để bảo đảm tính khả thi của các quy định cũng như quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong Quý cơ quan, doanh nghiệp, Hiệp hội, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định đặc biệt là nội dung liên quan đến kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu trước ngày 31/07/2021.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo  https://bitly.com.vn/4n9ryc

Tin Mới