Những điểm mới của Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT so với Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm là gì

02/07/2021
Những điểm mới của Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT so với Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm là gì?

Những điểm mới của Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT so với Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm là gì?

- Chuyển quy định hỗ trợ các hoạt động gia công sang hỗ trợ các hoạt động có tính sáng tạo, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Cụ thể:

(i) Bổ sung trường hợp đáp ứng quy trình đối với hoạt động Xác định yêu cầu (Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT).

(ii) Loại bỏ trường hợp được coi là đáp ứng quy trình đối với hoạt động Lập trình, viết mã lệnh; Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm (Nếu doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động có tính gia công như Lập trình, viết mã lệnh và/hoặc Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm thì hoạt động này sẽ không được coi là đáp ứng quy trình).

- Làm rõ hơn nội hàm của các công đoạn (Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT) và kết quả của các công đoạn trong hoạt động sản xuất phần mềm thể hiện qua các tài liệu doanh nghiệp cần xây dựng tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà doanh nghiệp đã thực hiện (Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT).

- Bổ sung thêm “cho thuê” vào công đoạn Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm (Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT). Như vậy, ngoài “bán” phần mềm trọn gói, hoạt động “cho thuê” sản phẩm phần mềm được nhiều doanh nghiệp thực hiện cũng được coi là một hình thức phát hành, phân phối.

- Làm rõ nội dung doanh nghiệp cần báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể doanh nghiệp có trách nhiệm gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT).

NTNHOA - Vụ Công nghệ thông tin

Tin Mới