Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2021

10/06/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Sách Trắng) năm 2021. Sách Trắng đã trở thành ấn phẩm chính thức thường niên, uy tín của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã và đang được các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao và thường xuyên sử dụng.

Năm 2020, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động mạnh đến nước ta, gây thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Năm 2020 cũng chứng kiến cả đất nước đã kiên cường vượt qua đại dịch, thực hiện những bước chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số với sự đóng góp chủ lực của ngành Thông tin và Truyền thông. Toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu rộng trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và trong đời sống xã hội. Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng đóng góp lớn về doanh thu, xuất khẩu cho đất nước góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011-2020.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Nước, 90 năm thành lập Đảng; là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị, tạo nền tảng cho Chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; đồng thời, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quan trọng định hướng cho ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong thập niên tới nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, chuyển đổi số quốc gia và “Make in Viet Nam - Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam” đang tạo một luồng sinh khí mới, năng lượng tích cực, động lực mới cho phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, góp phần đưa đất nước tiến lên trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để Việt Nam hùng cường, phồn thịnh.

Sách Trắng 2021 cung cấp thông tin, số liệu năm 2020 về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông. So với các năm trước đây, Sách Trắng 2021 đã bổ sung thêm nhiều số liệu mới liên quan đến việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông trên cả nước, đặc biệt là Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế -  Bộ Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, số liệu và đóng góp cho việc xây dựng Sách Trắng 2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý độc giả để nội dung Sách Trắng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

Trân trọng!

Bản mềm Sách Trắng 2021 (phiên bản tiếng Việt) có thể tải về tại đây

Bản mềm Sách Trắng 2021 (phiên bản tiếng Anh) có thể tải về tại đây

Tin Mới