Vibrand - Quy trình xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước

02/07/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước. Dưới đây là sơ đồ quy trình công bố sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Vụ CNTT

Tin Mới