Xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm

02/07/2021
Doanh nghiệp có cần phải có xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông/Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được xem xét ưu đãi thuế không? Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình?

Doanh nghiệp có cần phải có xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông/Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được xem xét ưu đãi thuế không? Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình?
Trả lời:
Doanh nghiệp không cần phải có xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông/Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được xem xét ưu đãi thuế. Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP không quy định việc doanh nghiệp phải có xác nhận về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình mới được xem xét ưu đãi thuế.
Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định trách nhiệm xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình thuộc về doanh nghiệp. Cụ thể, Điểm a, Khoản 2 Điều 5 quy định tổ chức, doanh nghiệp “Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình”. 

Tin Mới