Hướng dẫn về các thông tin doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật về Bộ Thông tin và Truyền thông

02/07/2021
Hướng dẫn về các thông tin doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật về Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn về các thông tin doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật về Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định doanh nghiệp có trách nhiệm “Gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp”. Các thông tin doanh nghiệp cần cung cấp:

1. Tên văn bản: Thông tin về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

2. Kỳ báo cáo: Chỉ rõ giai đoạn báo cáo (Ví dụ: Kỳ báo cáo năm 2020; Kỳ báo cáo năm 2019-2020).

3. Thông tin về doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp; Người đại diện pháp luật; Địa chỉ liên hệ; Loại hình doanh nghiệp; Mã số thuế; Điện thoại; Email; Website (nếu có))

4. Thông tin về hoạt động sản xuất phần mềm (Doanh thu sản xuất phần mềm; Doanh thu xuất khẩu (nếu có); Mức thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng; Số thuế được miễn/giảm trong kỳ báo cáo; Các công đoạn sản xuất sản phẩm phần mềm doanh nghiệp đang thực hiện; Các sản phẩm phần mềm chính; Thị trường).

 

Tin Mới