Tài liệu, hồ sơ giải trình chứng minh hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

02/07/2021
Hướng dẫn về tài liệu, hồ sơ giải trình chứng minh hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Hướng dẫn về tài liệu, hồ sơ giải trình chứng minh hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà doanh nghiệp đã thực hiện để chứng minh cho hoạt động sản xuất phần mềm của doanh nghiệp. Các tài liệu cần xây dựng được quy định cụ thể tại các điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT. Ví dụ: Đối với công đoạn Xác định yêu cầu, nếu doanh nghiệp thực hiện 02 tác nghiệp gồm “mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm”, thì doanh nghiệp cần xây dựng tài liệu tương ứng với 02 tác nghiệp đó, cụ thể gồm: tài liệu “mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; mô tả yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm”.

- Trong tài liệu/hồ sơ, doanh nghiệp nêu rõ/phân loại sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp theo Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm kế toán, doanh nghiệp cần nêu rõ sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp là Phần mềm kế toán có số thứ tự 1.2.2.03 trong Phụ lục số 01 của Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.

Tin Mới