Thời điểm, tần suất, hình thức doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông

02/07/2021
Thời điểm, tần suất, hình thức doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn doanh nghiệp về thời điểm, tần suất, hình thức doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông

Về thời điểm gửi báo cáo: Khoản 2, Điều 15 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định định kỳ hàng năm chậm nhất vào ngày 15/3 doanh nghiệp phải gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin).

Về tần suất gửi báo cáo, khi có sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh (như có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm mới, thay đổi doanh thu, thay đổi mức độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng,…), doanh nghiệp cần gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông thường, hoạt động của doanh nghiệp có biến động theo hàng năm (ví dụ như thay đổi về doanh thu và mức thuế được khấu trừ) nên doanh nghiệp cần gửi báo cáo 1 lần/năm.

Về hình thức gửi báo cáo: Doanh nghiệp gửi bản mềm báo cáo vào địa chỉ thư điện tử vanthucntt@mic.gov.vn (Tiêu đề thư: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất phần mềm); đồng thời gửi bản cứng báo cáo theo đường bưu điện tới địa chỉ: Vụ Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tin Mới