Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ Khaothi.Online
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ Khaothi.Online là sản phẩm đầu tiên trên thị trường được thiết kế phù hợp hoàn toàn với Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, thông tư 09/2021/TT-BGDĐT và chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giáo viên ETEP để hỗ trợ giáo viên và các nhà quản lý giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan