Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng Lắng nghe và giám sát mạng xã hội - VnSocial
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: VnSocial là nền tảng ứng dụng công nghệ AI và Big Data tiên tiến nhất thế giới. Nền tảng giúp các cấp lãnh đạo, chính quyền có thể lắng nghe, thấu hiểu người dân, giám sát tin tức một cách kịp thời và hiệu quả.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan