Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng công nghệ IoT - IoT Platform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: VNPT IoT Platform được phát triển trên hệ thống nền tảng phần mềm lõi (IoT Core Software) theo đúng chuẩn quốc tế oneM2M (www.onem2m. org). Với công nghệ triển khai phần mềm trên hạ tầng điện toán đám mây mới nhất như MIcroservices, Docker/Container, Kubernetes ... đảm bảo toàn trình CI/CD (Continuos Integration/Continuos Deployment).
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan