Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm hệ thống thông tin quản lý đất đai (VNPT iLIS)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Hệ thống thông tin quản lý đất đai - VNPT iLIS (Integrated Land Information System) là một “hệ sinh thái” do Tập đoàn VNPT tự nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của cách mạng công nghiệp 4.0, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia; làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử/ Chính phủ số; kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công của các tỉnh, thành phố. Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS là một trong số rất ít các phần mềm quản lý đất đai đáp ứng đầy đủ các thông tư mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường như Thông tư 75/2015/TT-BTNMT, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT,… và các văn bản pháp luật quan trọng khác về quản lý đất đai với các đối tượng sử dụng đa dạng như các cán bộ quản lý, xử lý nghiệp vụ, người dân và doanh nghiệp, các cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan