Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA Mimosa.NET - Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

MISA Mimosa.NET là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động dến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. MISA Mimosa.NET giúp các đơn vị HCSN thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp. Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của Nhà nước: + Đáp ứng chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và biểu mẫu kho bạc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP + Kết nối trực tiếp Dịch vụ công trực tuyến của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử + Quản lý và phát hành hóa đơn/biên lai điện tử theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 303/2016/TT-BTC, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan