Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA QLTS - Phần mềm quản lý tài sản
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm: Phần mềm Quản lý tài sản MISA QLTS giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã đầu tư mua sắm theo quy định. Phần mềm Quản lý tài sản đáp ứng thông tư 144/2017/TT-BTC và thông tư 45/2018/TT-BTC. Phần mềm giúp: + Các đơn vị HCSN, Xã/Phường: Thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,… + Đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính: Tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet. + Đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Nơi ứng dụng: Các đơn vị HCSN, xã/phường
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại