Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA QLTS - Phần mềm quản lý tài sản
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Quản lý tài sản MISA QLTS giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã đầu tư mua sắm theo quy định. 

Phần mềm đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước:
-    Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
-    Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
-    Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
-    Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
-    Thông tư 184/2013/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm quản lý tài sản; 
-    Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cầu hạ tầng giao thông, thủy lợi;
-    Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định;
-    Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
* Đặc tính kỹ thuật phần mềm:
- Phần mềm phát triển theo công nghệ điện toán đám mây (cloud);
– Phần mềm xây dựng trên nền tảng Web, chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay như IE, Firefox, Chrome.
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn Unicode phiên bản tối thiểu TCVN 6909:2001 trở lên.
- Cơ sở dữ liệu tài sản triển khai theo mô hình tập trung toàn ngành, liên thông giữa các đơn vị cấp dưới, cấp trên, cơ quan tài chính.
*  Chức năng chi tiết của phần mềm: 
– Quản lý danh mục hệ thống:
+ Danh mục bộ phận sử dụng tài sản, CCDC
+ Nhà cung cấp tài sản
+ Loại tài sản theo thông tư 23/2023/TT-BTC
+ Loại công cụ dụng cụ
+ Loại tài sản hạ tầng, đường bộ theo theo thông tư 35/2022/TT-BTC
+ Loại tài sản xác lập
+ Nguồn kinh phí đầu tư
+ Dự án
+ Loại thiết bị y tế
+ Người sử dụng
– Quản lý nghiệp vụ về tài sản:
+ Quản lý kế hoạch mua sắm tài sản và công khai kế hoạch mua sắm
+ Quản lý đề nghị trang bị, cấp phát tài sản
+ Quản lý biến động tăng tài sản:
-    Cho phép tự động ghi tăng tài sản theo nhiều hình mua sắm, nhận từ cấp trên, biếu tặng, tài trợ.
-    Cho phép ghi tăng tài sản hình thành từ nhiều nguồn khác nhau
-    Cho phép ghi tăng một hay nhiều tài sản cùng lúc
-    Quản lý được danh sách tài sản tăng và tổng giá trị tài sản tăng trong năm.
+ Quản lý biến động giảm tài sản:
-    Cho phép ghi giảm một hay nhiều tài sản cùng lúc
-    Cho phép ghi giảm tài sản từ những tài sản đang được đề nghị xử lý
-    Quản lý được danh sách tài sản giảm trong năm
+ Quản lý thay đổi thông tin tài sản:
-    Quản lý được tình hình thay đổi thông tin của tài sản
-    Quản lý được danh sách tài sản đã thay đổi thông tin
+ Quản lý đánh giá lại tài sản:
-    Quản lý được tình hình đánh giá lại của tài sản
-    Quản lý được danh sách tài sản đã được đánh giá lại
+ Quản lý hao mòn, khấu hao tài sản
-    Tự động tính được hòn mòn của tất cả tài sản theo Thông tư 23/2023/TT-BTC
-    Quản lý được tình hình hao mòn tài sản và tổng hao mòn tài sản trong một năm
+ Quản lý điều chuyển tài sản
-    Quản lý được tình hình điều chuyển tài sản giữ các bộ phận
-    Quản lý được danh sách tài sản đã được điều chuyển
+ Quản lý kiểm kê tài sản
-    Quản lý được tình hình kiểm kê tài sản
-    Quản lý được danh sách các lần kiểm kê tài sản của đơn vị
-    Xử lý nhanh được các tài sản phát sinh trong lúc kiểm kê ( mất, hỏng, phát sinh thêm…)
+ Quản lý bảo dưỡng tài sản
-    Theo dõi được tình hình sửa chữa, nâng cấp tài sản
-    Theo dõi được danh sách tài sản đang được sửa chữa, nâng cấp.
+ Quản lý việc cho thuê tài sản nhà nước
-    Theo dõi được tình hình cho thuê tài sản
-    Công khai được tình hình cho thuê tài sản
+ Quản lý việc sử dụng tài sản là phương tiện đi lại
-    Theo dõi tình hình quản lý và sử dụng tài sản là phương tiện đi lại.
-    Công khai được tình hình quản lý và sử dụng tài sản là phương tiện đi lại.
+ Quản lý được danh sách tài sản cần xử lý như mất, hỏng, thanh lý, chuyển nhượng, nâng cấp, sửa chữa.
+ Quản lý nguyên giá tài sản theo từng nguồn hình thành tài sản.
+ Quản lý tài sản loại Hạ Tầng đường bộ theo quy định Thông tư 35/2022/TT-BTC
-    Quản lý biến động tăng, giảm tài sản loại Hạ Tầng đường bộ
-    Tự động tính hao mòn tài sản loại Hạ Tầng đường bộ
-    Quản lý được tình hình kiểm kê, thay đổi thông tin và đánh giá lại tài sản loại Hạ Tầng đường bộ
+ Quản lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân theo quy định Thông tư 29/2018/NĐ-CP; Thông tư 57/2018/TT-BTC; Nghị định 151/2017/NĐ-CP
-    Quản lý quyết định tịch thu/xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản.
-    Ghi nhận quyết định phương án xử lý đối với tài sản đã có quyết định xác lập sở hữu toàn dân.
-    Ghi nhận kết quả xử lý của phương án xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân đã ghi nhận trước đó.
-    Theo dõi tình hình thu chi theo từng quyết định phương án xử lý đã được ghi nhận.
+ Quản lý thiết bị y tế cho ngành y tế
-    Quản lý được danh sách thiết bị của ngành y tế
-    Quản lý được tình hình tăng giảm thiết bị của ngành y tế
+ Quản lý chung được nhiều tài sản giống nhau về loại tài sản, nguyên giá và cùng thời gian mua sắm như khai báo nhanh chóng, quản lý biến động dễ dàng.
– Quản lý tài sản bằng máy quét mã vạch:
-    Đáp ứng in mã vạch hàng loạt cho từng tài sản
-    Đáp ứng kiểm kê bằng máy quét mã vạch
-    Cho phép tự động đối chiếu số liệu, xem chi tiết số liệu chênh lệch 
-    Cho phép kiểm tra, điều chỉnh lại các tài sản chênh lệch
– Quản lý TSCĐ vô hình, đặc thù:
-    Đáp ứng việc theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo danh mục loại tài sản riêng theo quy định của tỉnh…..
– Quản lý nghiệp vụ về CCDC:
+ Quản lý biến động tăng CCDC
-    Cho phép ghi tăng một hay nhiều CCDC cùng lúc
-    Quản lý được danh sách CCDC tăng và tổng giá trị CCDC tăng trong năm
+ Quản lý biến động giảm CCDC
-    Cho phép ghi giảm một hay nhiều CCDC cùng lúc
-    Quản lý được danh sách CCDC giảm và tổng giá trị CCDC tăng trong năm
+ Quản lý kiểm kê CCDC
-    Quản lý được tình hình kiểm kê CCDC
-    Quản lý được danh sách các lần kiểm kê CCDC của đơn vị
-    Xử lý nhanh được các CCDC phát sinh trong lúc kiểm kê (mất, hỏng, phát sinh thêm…)
+ Quản lý điều chuyển CCDC
-    Quản lý được tình hình điều chuyển CCDC giữa các bộ phận.
-    Quản lý được danh sách CCDC đã được điều chuyển
+ Quản lý phân bổ CCDC
-    Quản lý được tình hình phân bổ CCDC
-    Quản lý được danh sách CCDC đã phân bổ
– Quản lý CCDC bằng máy quét mã vạch:
-    Đáp ứng in mã vạch hàng loạt cho từng CCDC
-    Đáp ứng kiểm kê CCDC bằng máy quét mã vạch
-    Cho phép tự động đối chiếu số liệu, xem chi tiết số liệu chênh lệch.
-    Cho phép kiểm tra, điều chỉnh lại các CCDC chênh lệch
– Quản lý báo cáo thống kê:
+ Nhóm báo cáo về công khai tài sản và nhóm báo cáo về kê khai TSNN theo Thông tư 144/2017/TT-BTC, Thông tư 23/2023/TT-BTC
+ Nhóm báo cáo tài sản theo chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
+ Nhóm báo cáo về tài sản hạ tầng, đường bộ theo Thông tư 35/2022/TT-BTC.
+ Nhóm báo cáo về thiết bị y tế để theo dõi được danh sách thiết bị y tế, tổng hợp và chi tiết y cụ, dụng cụ của ngành y tế và tình hình tăng giảm thiết bị y tế của đơn vị
+ Cho phép gửi báo cáo tài sản và CCDC của đơn vị trực tuyến cho đơn vị chủ quản và tra cứu được tình trạng báo cáo đã được duyệt hay chưa.
– Quản lý danh sách tài sản, tìm kiếm, tra cứu thông tin tài sản:
+ quản lý được danh sách tài sản, CCDC tại đơn vị theo loại, bộ phận sử dụng, năm sử dụng, tình trạng.....
+ Có chức năng tra cứu thông tin về tài sản, CCDC đã nhập theo nhiều tiêu chí, như: loại/nhóm tài sản, ngày tăng, nguyên giá, giá trị còn lại,...
+ Có chức năng cho phép tra cứu nhanh tài sản theo các nhóm: Đất và nhà, Ô tô, Tài sản có giá trị trên 500 triệu, Tài sản có giá trị dưới 500 triệu
+ Cho phép theo dõi và tra cứu tình hình biến động của từng tài sản trong suốt quá trình sử dụng tài sản
– Quản trị hệ thống:
+ Quản lý và phân quyền người sử dụng
+ Có thể tải dữ liệu về lưu trữ tại máy tính của người dùng
+ Quản lý được nhật ký truy cập
– Yêu cầu khả năng kết nối:
+ Phần mềm Kết nối, trao đổi được với dữ liệu TSCĐ và CCDC trên phần mềm kế toán của các đơn vị đang sử dụng.
+ Phần mềm sẵn sàng kết nối với phần mềm Quản lý tài sản công của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính khi được Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật kết nối.
– Tính năng, tiện ích hỗ trợ khác:
+ Đa dạng về cách nhập liệu: nhập trực tiếp thông tin tài sản, CCDC hoặc nhập dữ liệu tài sản sẵn, CCDC có từ Excel.
+ Kết xuất dữ liệu báo cáo gửi cơ quan quản lý cấp trên
+ Kết xuất danh sách tài sản ra excel
+ Có thể xuất báo cáo ra các định dạng sau đây: Microsoft Word 97-2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 97-2003, Microsoft Excel 2007, PDF
b) Phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo tài sản của toàn ngành và cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo tài sản của toàn địa bản
Ngoài việc đáp ứng các tính năng như phần mềm quản lý tài sản của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nêu tại “mục a”, phần mềm dùng cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính còn đáp ứng các yêu cầu sau:
– Cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính quản lý tình hình nộp báo cáo, tình hình phê duyệt đối với báo cáo đã nộp của đơn vị cấp dưới
– Cho phép tổng hợp báo cáo tài sản toàn ngành một cách trực tuyến mà không cần chờ gửi nhận dữ liệu qua các phương tiện như USB, đĩa cứng/đĩa mềm, Email,…
– Cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính có thể tra cứu, in ấn báo cáo tổng hợp tài sản toàn ngành hoặc báo cáo chi tiết tài sản của một đơn vị trực thuộc bất kỳ cấp nào do mình quản lý
– Cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính có thể tra cứu thông tin chi tiết về bất kỳ tài sản nào mà các đơn vị trực thuộc đã nhập vào trong hệ thống và tra cứu được toàn danh sách tài sản của từng đơn vị trực thuộc.
– Phần mềm sẵn sàng kết nối với phần mềm Quản lý tài sản công của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính khi được Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật kết nối.
 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan