Tên sản phẩm / Dịch vụ: Cho thuê đặt máy chủ (Telehosting)
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Trung Tâm Điện Toán - Truyền Số Liệu Khu Vực II
Mô tả sản phẩm: Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ cho khách hàng thuê chỗ đặt máy chủ của khách hàng tại VDC, máy chủ của khách hàng được kết nối với mạng VNN/Internet với tốc độ 10Mbps.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại