Tên sản phẩm / Dịch vụ: Media Hosting
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Trung Tâm Điện Toán - Truyền Số Liệu Khu Vực II
Mô tả sản phẩm: MediaHosting là dịch vụ cho thuê hạ tầng phân phối nội dung (CDN) - đưa các tín hiệu truyền hình (video, kênh trực tiếp) qua hệ thống CDN của VDC để phát trên website dịch vụ MediaHosting của VDC (http://tv.vnn.vn) hoặc trên website dịch vụ của khách hàng để phục vụ người xem.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại