Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm: Fuji Cocktail ERP là phần mềm quản trị toàn bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp, gồm Quản lý Bán hàng, Quản lý Kho, Quản lý Mua hàng, Quản lý Sản xuất, Phân tích giá thành, Quản lý kế toán và các thống kê phục vụ công tác quản lý cho các cấp lãnh đạo
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại