Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phát triển phần mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm: Hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ (Quản lý sản xuất, Quản lý Bán hàng, Quản lý Logistic, Quản lý kho,…) Hệ thống phần mềm quản lý trên nền web, hệ thống trên nền Web dành cho Smartphone, ứng dụng trên iPhone/iPad, ứng dụng trên Android
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại