Tên sản phẩm / Dịch vụ: OnSign - Ứng dụng ký kết hợp đồng điện tử đầu tiên tại Việt Nam
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm kế toán
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ NOVAON DX
Mô tả sản phẩm:

OnSign - Ứng dụng ký kết hợp đồng điện tử đầu tiên tại Việt Nam.
- Đạt tiêu chuẩn pháp lý: 
+ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
+ Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số 06/2015/TT-BTTTT
Phần mềm Hợp đồng điện tử OnSign đã được Cục Bản quyền tác giả chứng nhận số 559/2020/QTG cấp ngày 21/01/2020.
Tính năng nổi bật: 
- Thiết lập tài liệu mẫu: Tạo sẵn các mẫu hợp đồng sử dụng nhiều lần 
- Thao tác hàng loạt: Ký kết hàng loạt, tải xuống hàng loạt, thông báo nhắc nhở giao kết hàng loạt 
- Sử dụng chữ ký số: Chữ ký số HSM, USB Token và xác thực OTP trước khi ký kết

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại