Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA QLCB - Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức MISA QLCB là công cụ giúp:

- Các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.

Phần mềm đáp ứng Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, CC-VC toàn ngành, toàn tỉnh/huyện; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần chuyển đổi số quốc gia.

 

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan