Tên sản phẩm / Dịch vụ: Bản đồ số Map4D Platform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Các hệ thống không gian mạng thực - ảo
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH IOTLINK
Mô tả sản phẩm:

 Bản đồ số Map4D Platform là bản đồ duy nhất ở Việt Nam hiển thị công nghệ 4D theo thời gian thực. Được xây dựng từ nhiều lớp dữ liệu, sẵn sàng kết nối và xây dựng một thành phố thông minh trực tuyến. ​
Bản đồ số Map4D có thể tích hợp nhiều ứng dụng vào một nơi cho việc quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại